Alandia.com does not support Internet Explorer, please switch to another browser.
b_56I0372

Information om försäkringskrav enligt filippinsk lag och dess förhållande till redarens P&I-försäkring och lagstadgade olycksfallsförsäkring. 

Försäkringskrav för filippinska besättningsmedlemmar

Rederier med fartyg flaggade i Finland eller på Åland har möjlighet att förhandla med sjöfacken i Finland om att ha blandbesättning ombord på sina fartyg med finsk eller åländsk flagga. Upp till en tredjedel av besättningsmedlemmarna ombord på dessa fartyg får komma från ett land utanför EU. De redare som väljer att anställa besättningsmedlemmar som kommer från ett land utanför EU, anställer ofta filippinska sjömän. Med anledning av detta vill vi från Alandia Marine tillsammans med avdelningen för lagstadgad olycksfallsförsäkring informera om nationell lagstiftning i Filippinerna som är viktig för redaren att känna till, samt ge information om hur redarens P&I- och lagstadgade olycksfallsförsäkringar förhåller sig till lagstiftningen.

Vad gäller filippinska sjömän uppställer den nationella filippinska lagstiftningen särskilda försäkringskrav. The Filipino Migrant Workers Act (AMWA)¹ är en nationell filippinsk lag som uppställer vissa minimikrav som varje sjöman måste ha försäkringsskydd för. Skyldigheten att upphandla försäkring för varje enskild sjöman, eller att intyga att försäkringsskydd i enlighet med lagens krav finns, åligger bemannings- och rekryteringsföretagen och får inte medföra några merkostnader för den enskilde sjömannen.

För att sjömannen ska kunna få det intyg som behövs för att ha rätt att arbeta utomlands måste bemanningsbyrån tillhandahålla en försäkring som omfattar lagens tvingande regler eller intyga att sådant försäkringsskydd har arrangerats för sjömannen. Bemanningsbyråerna kan till följd härav begära att redaren ska underteckna ett ”Certificate of Cover” (nedan kallat försäkringsintyg), i vilket intygas att fartyget har en ansvarsförsäkring som omfattar ansvar relaterat till besättningsmedlems anställnings- och kollektivavtal samt tillämplig filippinsk lagstiftning. Med tanke på att det finns skillnader mellan vad den nationella filippinska lagen kräver och vad som är täckt under redarens P&I-försäkring och den finländska lagstadgade olycksfallsförsäkringen bör följande beaktas när det kommer till undertecknandet av försäkringsintyget:

Redarens P&I-försäkring

P&I-försäkringen är redarens ansvarsförsäkring och omfattar redarens legala skadeståndsansvar gentemot tredje man som uppkommer i direkt samband med fartygets drift. Försäkringen omfattar redarens ansvar som grundar sig på lag eller avtal, vilket inkluderar besättningens anställnings- och kollektivavtal under förutsättning att dessa avtal först har godkänts av försäkringsgivaren. P&I-försäkringen omfattar redarens ansvar för besättningsmedlem ombord på eller i anslutning till fartyget och täcker redarens ansvar för besättningens personskada, sjukdom, hemresa och dödsfall samt lön till besättningsmedlem i samband med personskada,  sjukdom eller dödsfall samt skada på och förlust av besättningsmedlemmens personliga egendom.

Finländsk lagstadgad olycksfallsförsäkring

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen är en obligatorisk försäkring som samtliga arbetsgivare i Finland är skyldiga att teckna för sina anställda. Den finländska lagstadgade olycksfallsförsäkringen tillämpas också på arbete som utförs av icke-EU medborgare ombord på ett finskflaggat fartyg. Arbetstagarens nationalitet, bosättningsland eller arbetsförhållandets längd saknar i detta avseende betydelse. Filippinska besättningsmän som är anställda av ett finländskt rederi på ett finskflaggat fartyg ska därför försäkras enligt lagen om olycksfallsförsäkring, även om dessa samtidigt omfattas av någon motsvarande försäkring i sitt hemland eller annan överenskommen försäkring. Vid arbetsolycksfall är den lagstadgade olycksfallsförsäkringen primär i förhållande till övriga försäkringar. Försäkringen omfattar arbetstagarens olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, och ersätter vårdkostnader och inkomstbortfall i enlighet med bestämmelserna i lagen om  olycksfallsförsäkring. Som ersättning för inkomstbortfall kan betalas dagpenning eller pension vars belopp bestäms utgående från den skadade personens
årsarbetsförtjänst.

Skillnader mellan den filippinska lagstiftningen och redarens P&I- och lagstadgade olycksfallsförsäkringar

Enligt den filippinska lagstiftningen är det den enskilde sjömannen som måste ha en försäkring under den tid som denne är anställd. P&I-försäkringen är en ansvarsförsäkring för redaren och kan inte erbjudas direkt till en enskild sjöman. Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen är en kollektiv försäkring som redaren tecknar och bekostar för sina anställda och som inte heller erbjuds direkt till den enskilde sjömannen.

The Filipino Migrant Workers Act ger de filippinska sjömännen rättigheter som går utöver standard bestämmelser för filippinska sjömän i finländska anställnings- och kollektivavtal. Även om försäkringsgivaren har godkänt gällande anställnings- och kollektivavtal bör det uppmärksammas att samtliga av de i den filippinska lagstiftningen fastställda tvingande minimi försäkringskraven inte omfattas av en standard P&I-försäkring eller av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen.

Som exempel kan här nämnas:

  • P&I-försäkringen exkluderar försäkringstäckning för terroristhandlingar eller krigsrisker. Något sådant undantag finns inte i den filippinska lagstiftningen.
  • Den filippinska lagen uppställer vissa ersättningsnivåer vid besättningsmedlems dödsfall och invaliditet. Besättningsmedlemmen eller dennes anhöriga har rätt till ersättning oberoende av om olyckshändelsen är arbetsrelaterad eller inte; ersättningen ska utbetalas utan tvist och något fel eller någon försummelse hos redaren behöver inte påvisas. Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen ersätter endast om dödsfallet eller invaliditeten är en följd av ett arbetsolycksfall eller en yrkessjukdom. P&I-försäkringen däremot ersätter i enlighet med redarens skyldighet enligt anställningsavtal, vilket ofta även förutsätter att dödsfallet är arbetsrelaterat och exkluderar ersättning vid besättningsmedlemmens uppsåtliga handling.
  • Den filippinska lagen anger, att den obligatoriska försäkringen ska omfatta repatrieringskostnader när den anställde har sagts upp utan gällande skäl. P&I-försäkringen omfattar redarens ansvar för repatriering i enlighet med gällande anställnings- och kollektivavtal, men bedömningen av ersättning i enlighet med gällande P&I-försäkringsvillkor är beroende av hur orsaken till uppsägningen bedöms. Här kan skillnader föreligga mellan försäkringsgivarens och besättningsmedlemmens eller dennes representants bedömning av vad som är en uppsägning utan gällande skäl. Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen ersätter inte kostnader för repatriering.
  • Försäkringen ska även täcka pengakrav som redaren har en skyldighet att betala till besättningsmedlemmen till följd av beslut av eller överenskommelse med National Labor Relations Commission (NLRC)2. Ersättning under P&I-försäkringen förutsätter att redarens ansvar är täckt i enlighet med gällande försäkringsvillkor och redarens ansvar enligt den filippinska lagen kan i detta fall omfatta omtvistad eller obetald lön som varken ersätts av P&I-försäkringen eller den lagstadgade olycksfallsförsäkringen.

Bemanningsbyråns försäkringsintyg

De filippinska myndigheterna godkänner försäkringsintyget eller annat bevis på försäkringstäckning från bemanningsbyrån, under förutsättning att försäkringen omfattar den filippinska lagens minimikrav. Bemanningsbyråerna har en skyldighet att säkerställa försäkringsskydd för besättningsmedlemmen, men eftersom standard villkoren för P&I-försäkring inte omfattar lagens samtliga krav har bemanningsbyråns försäkringsintyg inte godkänts av The International Group of P&I Clubs (IG-klubbarna) som försäkrar omkring 90% av världshandelsflottan. Övriga försäkringsgivare som tecknar P&I-försäkring följer oftast IG-klubbarnas bedömning och det bör uppmärksammas att försäkringsgivaren inte påverkas om redaren undertecknar försäkringsintyget. Försäkringsgivaren kommer fortsättningsvis att ersätta i enlighet med gällande P&I-försäkringsvillkor och anställnings- och kollektivavtal som har godkänts av försäkringsgivaren.

Sammanfattning

Till följd av att P&I-försäkringen och den finländska lagstadgade olycksfallsförsäkringen inte omfattar samtliga av de i den filippinska lagen uppställda tvingande försäkringskraven och inte tillhandahålls den enskilde sjömannen, kan bemanningsbyrån inte uppfylla sin skyldighet enligt lagen om redaren endast har P&I-försäkring och lagstadgad olycksfallsförsäkring. Ett kompletterande försäkringsskydd behövs. Viktigt är att det är bemanningsbyrån som har en skyldighet att visa att lagens försäkringsplikt är uppfylld, inte fartygsägaren; denne har ingen skyldighet att underteckna försäkringsintyget. Det viktiga för redaren är att säkerställa att bemanningsbyrån är medveten om att P&I-försäkringen och den finländska lagstadgade olycksfallsförsäkringen inte täcker samtliga krav enligt den filippinska lagstiftningen och att bemanningsbyrån därför bör komplettera med ytterligare försäkringsskydd för den filippinska besättningsmedlemmen. Med tanke på att denna problematik gäller för samtliga filippinska sjömän som arbetar ombord på utländskt flaggade fartyg, bör bemanningsbyråerna vara insatta i problematiken och kunna ge ytterligare information om hur detta bör hanteras.

Med anledning av att P&I-försäkringen och den finländska lagstadgade olycksfallsförsäkringen inte omfattar samtliga av de i den filippinska lagen uppställda tvingande försäkringskraven vill vi genom denna information belysa att det är viktigt att redaren före ett eventuellt undertecknande av försäkringsintyget, tillsammans med bemanningsbyrån utreder och säkerställer att besättningsmedlemmen har det försäkringsskydd som den filippinska lagstiftningen kräver, d.v.s. att besättningsmedlemmen även har försäkringsskydd för de försäkringskrav som inte omfattas av P&I-försäkringen och den lagstadgade olycksfallsförsäkringen.

 

¹ Republic Act No. 10022- An act amending republic act No. 8042, otherwise known as the migrant workers and overseas Filipino Act of 1995, as amended, further improving the standard of protection and promotion of the welfare of migrant workers, their families and overseas Filipinos in distress, and for other purposes.

² Ett organ som organiseras av den filippinska regeringen för att utreda och lösa tvister mellan arbetstagare och arbetsgivare.