Hoppa till huvudinnehåll
Alandia.com stöder inte Internet Explorer, vänligen byt till en annan webbläsare för bästa användarupplevelse.
Marinförsäkring
Published: 2021-08-18

Stillaliggande fartyg

Nedan finns viktiga förbehåll och säkerhetsföreskrifter gällande stillaliggande fartyg försäkrade hos Alandia.

DSC_0404_PelleHolmberg
Tillsyn
 • Fartyget ska kunna godkännas av Alandia vid besiktning.
 • Fartyget ska alltid hållas under regelbunden tillsyn.
 • Fartyget ska regelbundet torrsättas för kontroll och underhållsarbeten. Detta sker i enlighet med myndighetskrav, dock minst vart sjätte år. (Observera att hamnar kan ställa krav på tätare torrsättningsintervall i hyresavtal för kajplatser).
  • Information om torrsättning ska meddelas Alandia innan den genomförs.
  • Skrovet ska tjockleksmätas.
  • Dubblering av plåt är inte godkänt, kan dock accepteras i undantagsfall i samråd med försäkringsgivaren.
  • Samtliga överbordventiler ska kontrolleras för täthet/skick i samband med torrsättning.
  • Viktigt att inspektionen dokumenteras via bilder och/eller protokoll.
Sjövärdighet
 • Fartyget ska i alla lägen hållas städat och fritt från upplag på däck, men även under däck.
 • Certifikat och behörigheter för fartyg och besättning ska vara i sin ordning, d.v.s. godkänt av Transportstyrelsen (eller andra myndigheter) där så krävs.
  • Fartyget får inte gå utanför sitt angivna fartområde enligt försäkringsbrev.
  • Vid ändrat fartområde ska Alandia alltid meddelas innan påbörjad sjöresa.
 • Livvästar, livflottar och övrig livräddningsutrustning ska finnas för alla passagerare och besättning i enlighet med myndighetskrav.
 • Fartyget ska vara i gott skick och alltid sjövärdigt.
  • Vid större yttre om- eller tillbyggnad ska Alandias medgivande till fortsatt försäkring inhämtas.
  • Fartyget ska kunna framföras för egen maskin.
  • När maskiner och utrustning inte är i drift ska botten- och bordventiler, t.ex. sjövattenventiler till huvudmotor vara stängda.
 • Överbordledningar ska vara försedda med avstängningsventiler och ventilerna ska funktionsprovas regelbundet.
Larm
 • Fartyget ska vara utrustat med lämpliga larm.
  • Brandlarm
  • Länslarm
  • Strömbortfallslarm
  • Inbrottslarm
 • Larmsignal ska ges med ljud- och ljussignal på däck eller vara kopplade till mobiltelefon eller liknande.
Brandskydd
 • “Heta arbeten” ombord ska utföras i enlighet med SBF:s (Svenska Brandskyddsföreningen) säkerhetsregler.
 • Hantering av brandfarlig vara ska utföras på ett säkert sätt så att inte avsedd brand eller explosion uppstår. Förvaring ska utmärkas med standardiserade skyltar.
 • Fartyget ska vara utrustat med erforderligt antal, men minst 2 vid alla tidpunkter, fungerande brandsläckare därav 1 st pulversläckare (Klass 43A 233BC) samt 1 st skumsläckare (Klass 27A 183B).
  • Handbrandsläckare, brandlarm och annan brandutrustning ska besiktigas där så krävs och gås igenom årligen för att säkerställa funktion.
  • Dessa inspektioner ska dokumenteras.
Länssystem
 • Fartyget ska med hänsyn till dess konstruktion och storlek vara försett med en väl fungerande länspumpsanordning, med en kapacitet som inte får understiga 100 liter per minut och en lyfthöjd om 4 m.
  • Om fartyget är utrustat med automatisk länspump är det viktigt att särskilt uppmärksamma risken för oavsiktligt oljeutsläpp om fartyget lämnas tillfälligt obemannat.
Förtöjning
 • Fartyget ska vara utrustat med förtöjningsutrustning och fendrar, säkerställande en vid alla tidpunkter och väderleksförhållanden säker förtöjning.
Frysrisk
 • Fartyget ska alltid anpassas efter varje årstid.
  • Vintertid bör åtgärder vidtas för att förhindra att frysning med skador till följd uppstår. Detta kan enkelt avvärjas genom att stänga botten-/bordläggningsventiler.
  • Vid längre uppehåll rekommenderas att olika vattensystem dräneras och att tillsatser för att motverka frysning tillsätts i dessa system.
  • Vi rekommenderar att fartygets tillstånd och dess utrustning kontrolleras extra vid väderomsvängningar och då det sker stora temperaturväxlingar.

 

survey PDF: Förbehåll och Säkerhetsföreskrifter gällande stillaliggande fartyg

 

Stockholm 2021-10-01

bw_J4A7877

Fred Hansson

Telefonnummer: +46 8 446 3458

Relaterade artiklar

Ice breaker in ice

Vintersjöfarten utmanas när Golfströmmen mattas av

Ny forskning larmar om att Golfströmmen mattas av. Mätningar visar…