Hoppa till huvudinnehåll
Alandia.com stöder inte Internet Explorer, vänligen byt till en annan webbläsare för bästa användarupplevelse.

Om du inte är nöjd

Du som försäkringstagaren eller ersättningssökanden har till ditt förfogande olika medel att få ett beslut från oss ändrat. Här hittar du anvisningar för sökande av ändring.  Kontrollera dock alltid noggrant instruktionerna i den besvärsanvisning som bifogats till försäkringsbolagets beslut.

Självrättelse 

Om du som försäkringstagare eller ersättningssökande inte är nöjd med ditt ersättningsbeslut eller annat beslut från oss har du rätt att få närmare information om de omständigheter som har lett fram till avgörandet. Försäkringsbolaget skall då korrigera beslutet, om nya utredningar ger anledning till det. 

Rådgivning 

Om du som försäkringstagare eller ersättningssökande är missnöjd med försäkringsaktiebolagets beslut kan du be om råd och handledning hos FINE:s Försäkrings- och finansrådgivning, www.fine.fi, tel. 09-685 01 20. Byrån har som uppgift att råda och bistå konsumenter, småföretagare och med dem jämställbara kunder i ärenden som gäller bl.a. försäkringsverksamhet. Magistratens konsumentrådgivning ger även avgiftsfri vägledning och medlingshjälp i tvister, www.konsumentrådgivning.fi, tel. 029 553 6902.            

FINE och nämnders rekommendationer om avgöranden 

FINE:s Försäkrings- och finansrådgivning och Försäkringsnämnden som verkar i anslutning till FINE:s Försäkrings- och finansrådgivning samt konsumenttvistenämnden ger även rekommendationer på försäkringsbolagets beslut avseende frivilliga försäkringar. De uppgifter som i riket ankommer på konsumenttvistenämnden handhas på Åland av konsumenttvistenämnden i landskapet Åland. Samtliga instanser har till uppgift att ge rekommendationer om avgöranden i tvister som gäller tolkning och tillämpning av lag och försäkringsvillkor i försäkringsförhållanden. Observera att FINE inte behandlar tvister som är anhänggiga vid eller behandlats i konsumenttvistenämnden eller domstol. Innan ärendet handläggs i konsumenttvistenämnden ska du först vara i kontakt med magistratens konsumentrådgivning. 

Kontaktuppgifter till FINE, konsumenttvistenämnden och konsumenttvistenämnden i landskapet Åland är:  

FINE Försäkrings- och finansrådgivning  Konsumenttvistenämnden 
Porkalagatan 1
00180 Helsingfors
Tel: (09) 685 0120
www.fine.fi 
PB 306
00531 Helsingfors
Tel: 029 566 5200
www.kuluttajariita.fi 

 

Konsumenttvistenämnden i landskapet Åland    
c/o Ålands Landskapsregering
PB 1060
22101 Mariehamn
Läs mer om konsumenttvistenämnden på Åland 


Rådgivningsservice samt rekommendationer från FINE och nämnder erhålls gratis. 

För ärenden som gäller lagstadgade försäkringar finns egna nämnder som handlägger kundernas besvärsskrivelser. 

Dispaschör 

Om du inte är nöjd med ditt ersättningsbeslut gällande båtskada kan du överlämna ärendet för avgörande hos Finlands dispaschör. OBS! Ett ärende hos dispaschören måste alltid göras före en domstolsbehandling. 

Tingsrätt 

Du som försäkringstagare eller ersättningssökande har även möjlighet att väcka talan mot försäkringsbolaget om du inte är nöjd med försäkringsbolagets beslut. Talan kan väckas antingen vid tingsrätt på partens hemort i Finland eller vid försäkringsbolagets hemort eller på skadeorten, såvida inte annat följer av Finlands internationella avtal inom tre år från att du fått ett skriftligt beslut från oss.