Alandia.com stöder inte Internet Explorer, vänligen byt till en annan webbläsare för bästa användarupplevelse.

Alandia gjorde ett starkt resultat 2021

Såväl premieinkomst som premieintäkt ökade under 2021 med 10 procent jämfört med föregående år. Skadekostnaderna var högre än förväntat och ledde till ett negativt resultat för försäkringsverksamheten. Placeringsverksamhetens resultat var mycket gott med ett resultat som främst kom från investeringar i aktier medan ränteportföljens avkastning var svagt negativ. 

Under året har Alandias premieinkomst fortsatt att växa i de flesta segment och marknader. Undantagen har varit inom lagstadgat olycksfall där minskade bemanningsbehov till följd av uppläggningar samt minskad trafik fortsatt har minskat premievolymerna. Inom fritidsbåtssegmentet har affären i Norge minskat då affären försattes i run-off vid föregående årsskifte och ingen nyförsäljning därmed skett under året, däremot har vi sett en god tillväxt av kunder i den svenska och finska marknaden för fritidsbåtsförsäkringar.

Skadekvoten för året på 80,4 procent var en försvagning jämfört med föregående år på 72,6 procent och var därmed även högre än förväntat. De störst bidragande faktorerna var kopplad till betydligt fler medelstora och större skador inom det egna självbehållet samt eurons försvagning gentemot de för bolaget viktiga valutorna USD, SEK och NOK. Den totala skadefrekvensen under året fortsatte dock att minska.

Bolagets driftkostnadskvot steg under året till 24,3 procent mot 22,7 procent föregående år. Ökningen beror främst på ökade kostnader för mäklarprovisioner som följer av att en större andel av premierna är tecknade genom mäklare på den internationella marknaden. Personalkostnaderna som andel av premieintäkten har fortsatt att minska till följd av effektivering av verksamheten och ambitionen är att fortsätta arbetet med att effektivera våra processer för att minska kostnadskvoten och därmed öka bolagets konkurrenskraft.

Totalkostnadskvoten för försäkringsverksamheten uppgick till 104,6 procent mot 95,3 procent föregående år vilket är sämre än förväntat. Effekten av valutakursernas rörelser mellan åren är dock påtaglig och motsvarar ca 6- procentenheter. Motsatt effekt av valutarörelserna kan ses i placeringsverksamhetens nettoresultat men får där mindre relativ betydelse. Trots valutakursernas påverkan är fortsatt viktigt att arbeta med riskurval, premiesättning samt effektivering av arbetsprocesser för att uppnå en önskad hållbar lönsamhetsnivå.

Avkastningen i investeringsportföljerna uppgick till 9,3 procent mot 5,4 procent föregående år. Alla tillgångsklasser utom ränteinvesteringar har bidragit till det positiva resultatet men klart mest bidragande har aktieplaceringarna varit där avkastningen varit mycket god från såväl noterade som icke-noterade innehav.

Solvenskvoten för bolaget minskade avsiktligt under året till följd av en större dividendutdelning samt något planenligt ökad risktagning inom försäkringsverksamheten. Det oaktat är solvensgraden enligt Solvens II fortsatt på en mycket god nivå på 247 procent mot 273 procent vid utgången av föregående år. Bolagets rating hos Standard & Poor’s Global Ratings är fortsatt på A- med negativa utsikter.

Fusionen mellan Alandia Försäkring Abp och dotterbolaget Alandia Konsolidering Ab (tidigare Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia) verkställdes enligt plan den 31 januari 2021. Med detta har bolagsstrukturen och verksamheten förenklats och förtydligats i linje med vad som beslöts under 2018.

Alandia undertecknade den 1 december 2021 en avsiktsförklaring med LokalTapiola om att sälja sitt lagstadgade olycksfalls- och patientförsäkringsbestånd jämte kundrelationer till LokalTapiola. Förväntningarna är att affären ska slutföras vid halvårsskiftet 2022. På grund av försäkringsgrenens natur och bolagets fokus har den absoluta och relativa betydelsen av lagstadgat olycksfall minskat betydligt och under 2021 stod försäkringsgrenen för endast ca 2 procent av den totala premieintäkten.

I maj 2021 anslöt sig Alandia till FN:s principer om hållbara försäkringar PSI. Arbetet med att implementera principerna har påbörjats och ambitionen är att implementeringen ska ske på ett sätt som gör att utvecklingen av bolagets verksamhet sker på ett sätt som kontinuerligt blir mer hållbart sett ur alla intressenters perspektiv.

Till sist vill jag tillsammans med hela Alandias personal tacka alla våra kunder, samarbetspartners, styrelseledamöter och ägare för ett fortsatt gott samarbete under 2021.

Tony Karlström
CEO