Alandia.com stöder inte Internet Explorer, vänligen byt till en annan webbläsare för bästa användarupplevelse.

Ett bra år för Alandia trots många utmaningar

Verksamheten inom Alandia har under det ovanliga året 2020 löpt på ett efter omständigheterna smidigt sätt samt fortsatt att utvecklas i positiv riktning. Resultatet för koncernen har under 2020 varit bra. Det försäkringstekniska resultatet förbättrades avsevärt jämfört med föregående år med hjälp av ett målmedvetet arbete med premie- och villkorssättning samt riskurval, vilket fortgått under de senaste 18 månaderna. Placeringsverksamhetens resultat var mycket bra givet de förutsättningar som fanns vid början av året.

Premieinkomsten har fortsatt att växa under året om än i en något lägre takt än under de senaste två åren. Tillväxten har kommit dels av höjda riskbaserade premierater, dels från fler kunder inom alla försäkringsprodukter förutom lagstadgat olycksfall. Lagstadgat olycksfall var även den försäkringsprodukt som såg en kraftig minskning av premierna till följd av permitteringar av rederiernas såväl land- som sjöpersonal under året. Försäljningen av fritidsbåtar påverkades positivt av mindre resande och detta hade en positiv effekt på försäljningen av fritidsbåtsförsäkringar i såväl Finland som Sverige.

Ersättningskostnaderna sjönk under året kraftigt jämfört med föregående år. Framförallt skadefrekvensen inom kaskoförsäkringen var klart lägre än under tidigare år. Två stora skador inträffade vilka delvis täcktes av återförsäkringen. Inom Fritidsbåtsförsäkringen var skadefrekvensen klart högre än tidigare högsäsonger och skadorna inträffade över en betydligt större del av säsongen. Trots detta blev den totala skadekostnaden för detta segment på samma nivå som tidigare år på grund av märkbart lägre genomsnittlig kostnad per skada.

Bolagets driftkostnadskvot sjönk fortsättningsvis under året och uppgick till 22,7% mot 25,2% föregående år. Som högst var denna 2017 då den uppgick till 31,1 %. Minskningen i driftkostnadskvot under året beror på vissa inbesparingar till följd av minskat resande, minskade aktiviteter i form av uteblivna mässor och andra fysiska kundtillställningar men även av att en ökad försäkringsvolym har kunnat hanteras av i stort sett samma antal anställda som föregående år. Ambitionen är att fortsätta arbetet med att effektivera våra processer för att minska kostnadskvoten och därmed öka bolagets konkurrenskraft.

De finansiella marknaderna var framförallt under inledningen av året och i samband med Covid-19 pandemins spridning mycket volatila då aktiepriserna sjönk samt kreditriskmarginalerna vidgades. Efter massiva stödinsatser från centralbankerna steg åter priserna och sammanlagt gav året en god avkastning på bolagets placeringsportfölj.

Den sista maj 2020 överlät dotterbolaget Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia hela sitt försäkringsbestånd till Aktia Livförsäkring i enlighet med den överenskommelse som träffades i slutet av föregående år. I samband med överlåtelsen upptog Alandia fem kapitallån från Aktia Livförsäkring på sammanlagt 60 miljoner euro. Lånen har långa löptider och kan under lånetiden användas som solvenskapital i enlighet med Solvens II-regelverket samt i enlighet med Ratinginstitutet S&P:s kriterier. Trots den kraftigt förstärkta solvensställningen placerade S&P Global under året bolagets A- rating först på Credit Watch Negative och sedan på Negative Outlook. Detta motsvarar inte vår uppfattning om solvensställningen och med de kriterier som S&P satt upp för att återta de negativa framtidsutsikterna är min uppfattning att detta kommer att ske inom den utsatta tidsrymden om 12-24 månader från juni 2020.

Personalens insats för Alandias framgång under 2020 är värd en stor eloge. Det har som för de allra flesta andra verksamheter funnits gott om utmaningar med att anpassa arbetet till att utföras på distans p.g.a. Covid-19. Vi har dock kunnat utföra den absoluta merparten av arbetet på ett bra sätt digitalt tack vare en god IT-struktur. Vi har alla lärt oss mycket av detta och även om vi behöver träffa kunder, samarbetspartners och kollegor i fysiska möten så kommer pandemin att ha påverkat hur vi kommer att ta oss an dessa möten framgent. Om vi gör det bra kommer vi att kunna fortsätta att minska miljöbelastningen, öka vår effektivitet samt arbeta på ett sätt som skapar en bra balans mellan arbete och fritid efter de individuella livssituationerna.

Till sist vill jag tillsammans med hela Alandias personal tacka våra kunder, samarbetspartners, styrelseledamöter och ägare för ett fortsatt gott samarbete under 2020. Vi är inne på en spännande resa med att skapa en europeisk sjöförsäkringsspecialist och det är min övertygelse om att vi endast är i början av den. Hela Alandias personal ser fram emot att tillsammans fortsätta utvecklingen av bolaget med utgångspunkt i våra kunders behov av relevanta försäkringsskydd.

Tony Karlström
CEO