Hoppa till huvudinnehåll
Alandia.com stöder inte Internet Explorer, vänligen byt till en annan webbläsare för bästa användarupplevelse.

Alandia gör ett starkt resultat 2021

Waves, ÅLand islands JanKarlsson_200730_DSC00097

Alandia Försäkring Abp resultatöversikt för perioden januari – december 2021

Alandia gör ett starkt resultat 2021

 

Koncernens utveckling januari – december 2021 (jämfört med januari – december 2020)

  • Premieinkomsten ökar till 93 M€ (85 M€)
  • Försäkringsverksamhetens resultat -3,7 M€ (3,4 M€)
  • Investeringsverksamhetens resultat 27,4 M€ (15,9 M€)
  • Resultat från kvarvarande verksamhet 18,4 M€ (16,4 M€)
  • Det egna kapitalet uppgår till 161,9 M€ (168,4 M€)

 

VD Tony Karlströms kommentarer

Under 2021 har premietillväxten varit god med en 10 % högre premieintäkt jämfört med föregående år. Skadekostnaderna var högre än förväntat och ledde till ett negativt resultat för försäkringsverksamheten. Investeringsverksamhetens resultat var mycket gott med ett resultat som främst kom från investeringar i aktier medan ränteportföljens avkastning var svagt negativ.

Alandia övergick till att rapportera enligt IFRS den 1 januari 2021. Detta påverkade redovisningen av hur resultatet redovisas och att bolaget inte mera redovisar substansvärdet, utan enligt IFRS redovisas det egna kapitalets utveckling.

Alandia undertecknade den 1 december 2021 en avsiktsförklaring med LokalTapiola om att sälja sitt lagstadgade olycksfalls- och patientförsäkringsbestånd jämte kundrelationer till LokalTapiola. Affären innebär inga förändringar för berörda kunders försäkringsskydd och kunderna behöver inte vidta några åtgärder. För att affären ska kunna genomföras krävs godkännande av Finansinspektionen och båda parters bolagsstämmor. Ikraftträdelsedagen för affären är avsedd att äga rum den 1 juli 2022.

 

Finansiell sammanfattning

Premieinkomsten uppgick till 93 miljoner euro (85). Ökningen av premieinkomsten med 10 procent kommer till stor del från kasko, P&I och transportförsäkring.

Ersättningskostnaderna uppgick till -65,6 miljoner euro (58,8) och täcktes upp av återförsäkrare med 1,8 miljoner euro (6,0). Premierna för avgiven återförsäkring uppgick till 9,2 miljoner euro (9,2).  Skadekvoten steg till 80,4 procent (72,6).

Driftkostnaderna uppgick till 19,4 miljoner euro (16,5) och driftkostnadskvoten låg på 24,3 procent (22,7). Ökningen beror främst på ökade kostnader för mäklarprovisioner som följer av att en större andel av premierna är tecknade genom mäklare.

Totalkostnadskvoten för försäkringsverksamheten uppgick till 104,6 procent (95,3).

Avkastningen i investeringsportföljerna uppgick till 9,3 procent (5,4). Avkastningen har varit relativt jämnt fördelad över året. Alla tillgångsklasser utom ränteinvesteringar har bidragit till det positiva resultatet.

Solvenskvoten i Alandia Försäkring Abp är mycket god och uppgår vid bokslutstidpunkten till 247 procent (273 procent).

 

 

Rating

Alandias A- rating hos Standard & Poor’s bekräftades den 15 november 2021 och är fortsättningsvis på Negative Outlook.

 

Viktiga händelser

Fusionen mellan Alandia Försäkring Abp och dotterbolaget Alandia Konsolidering Ab verkställdes enligt plan den 31 januari 2021. Vid fusionen övertog Alandia Försäkring Abp samtliga Alandia Konsolidering Ab:s tillgångar, rättigheter och skyldigheter. Alandia Konsolidering Ab upplöstes i samband med att fusionen verkställdes.

 

Framtidsutsikter

Premieinkomsten för 2022 väntas uppgå till samma belopp eller något över premieinkomsten för 2021.

 

Mariehamn den 2 februari 2022

 

Alandia Försäkring Abp

Styrelsen

 

Bilaga: Koncernens resultat och balansräkningar