Hoppa till huvudinnehåll
Alandia.com stöder inte Internet Explorer, vänligen byt till en annan webbläsare för bästa användarupplevelse.

Visselblåsning och anmälan om oegentligheter

Alandia gör allt för att bedriva sin verksamhet efter högsta etiska standard och enligt gällande lagar och bestämmelser. Alandias företagsstyrning och interna kontroll är utformad för att upptäcka och förhindra brott och andra oegentligheter. Om du som medarbetare, anställd vid en tjänsteleverantör eller styrelseledamot trots allt misstänker oegentligheter eller ett oetiskt agerande uppmanar vi dig att meddela dina misstankar med hjälp det externa rapporteringsverktyget från &Frankly.

Följ denna länk för att rapportera. Whistleblower (andfrankly.com)

Alandias policy för visselblåsning utgår ifrån den finska lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av Europeiska unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen och till vissa lagar som har samband med den (visselblåsarlagen). Genom lagen implementeras direktiv (EU) 2019/1937 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (visselblåsardirektivet).

Vem kan rapportera

Följande rapporterande personer omfattas av visselblåsarlagens skydd:

 • Anställa inklusive praktikanter och sommarjobbare.
 • VD och styrelseledamöter.
 • Anställda hos underleverantörer och tjänsteleverantörer.

Bestämmelserna om skydd gäller också rapporterande personer som har förvärvat information om överträdelser i samband med förhandlingarna inför ett arbete som avses ovan eller i samband med arbete som senare har upphört.

Andra personer som använder sig av rapporteringskanalen omfattas inte av lagens skydd.

Vad kan du rapportera

Överträdelser av EU- lagstiftning och nationell lagstiftning som anges i visselblåsarlagen kan rapporteras genom visselblåsarfunktionen. Överträdelser gällande annan lagstiftning kan rapporteras via visselblåsarfunktionen men omfattas inte av visselblåsarlagens skydd. Bland annat följande lagstiftningsområden omfattas av visselblåsarlagen:

 • Offentlig upphandling
 • Finansiella tjänster, produkter och marknader,
 • Förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism,
 • Produktsäkerhet och produktöverensstämmelse,
 • Miljöskydd,
 • Konsumentskydd,
 • Skydd av privatlivet och personuppgifter samt säkerhet i nätverks- och informationssystem.
 • Konkurrensregler

Vad ska du inte rapportera

Visselblåsarfunktionen ska inte användas till att meddela osakliga eller felaktiga uppgifter. Visselblåsarfunktionen ska inte heller användas till att meddela uppgifter eller frågor som inte har en koppling till regelverk som omfattas av visselblåsarlagen.

Klagomål riktas till complaints@alandia.com och hanteras enligt Alandias klagomålspolicy.

Frågor och besvär gällande skador hanteras i enlighet med den besvärsanvisning som bifogats till respektive beslut.

Hur du rapporterar

Rapporter kan lämnas muntligen och skriftligen till Alandias compliance officer eller det digitala rapporteringsverktyget som säkerställer rapporterarens anonymitet. Rapporterna tas emot av compliance officer.

Hur rapporten behandlas

Anmälan hanteras med sekretess. En bekräftelse på mottagen rapport ska ges inom sju dagar från mottagandet av en rapport. Den som ansvarar för handläggningen av en rapport ska vidta behövliga åtgärder för att utreda rapportens riktighet och för att vid behov ingripa vid en överträdelse.

Den rapporterande personen informeras om den fortsatta handläggningen av klagomålet om inte personen begärt att inte bli kontaktad.

Den som ansvarar för handläggningen av en rapport informerar den rapporterande personen om vilka åtgärder som vidtas på basis av rapporten.

Visselblåsarens rättigheter

Den rapporterande personen skyddas i enlighet med visselblåsarlagen. Det innebär att arbetsgivare inte får utsätta den rapporterande personen för repressalier med anledning av rapporter som omfattas av visselblåsarlagen.

En allmän förutsättning för att erhålla skydd är att den rapporterande personen har grundad anledning att tro att informationen om en överträdelse är korrekt samt att informationen i fråga omfattas av lagens tillämpningsområde.

Sekretess och behandling av personuppgifter

Rapporter behandlas med sekretess och med beaktande av visselblåsarlagens syfte.

Personer som har i uppgift att utreda en rapport, förbereda förslag till åtgärder med anledning av en rapport och personer som fattar beslut med anledning av en rapport har rätt att ta del av rapportens innehåll. Med stöd av lag kan informationen delas till myndigheter och tredje parter.

Rapporter raderas inom fem år efter den dag då rapporten kom in, om inte rapporten behövs för att tillvarata Alandias eller den rapporterande personens rättigheter eller skyldigheter.

Den rätt för den registrerade att få tillgång till uppgifter som det föreskrivs om i artikel 15 i dataskyddsförordningen får begränsas i fråga om sådana personuppgifter som har rapporterats med stöd av visselblåsarlagen, om det är nödvändigt och proportionerligt för att säkra utredningen av rapportens riktighet eller skydda den rapporterande personens identitet.