Hoppa till huvudinnehåll
Alandia.com stöder inte Internet Explorer, vänligen byt till en annan webbläsare för bästa användarupplevelse.

Alandia resultatöversikt för perioden januari – juni 2023

shutterstock_91762010

Högre skadekostnader men ett förbättrat resultat från placeringsverksamheten

Koncernens utveckling januari -– juni 2023

  • Premieinkomsten uppgick till 47,9 M€ (50,9 M€)
  • Försäkringstekniskt resultat -1,7 M€ (1,4 M€)
  • Placeringsverksamhetens resultat 1,2 M€ (-3,2 M€)
  • Resultat efter skatter -2,2 M€ (-0,3 M€)

VD Tony Karlströms kommentarer

 Alandias premieinkomst har under inledningen av 2023 påverkats negativt av planerade orsaker så som beståndsöverlåtelsen av Lagstadgade olycksfallsförsäkringar vid halvårsskiftet 2022, upphörande av samarbetet med Marine Underwriting Services i Riga samt upphörandet av försäljningen av Strike & Delayförsäkring från ingången av 2023. Viss aktiv minskning av riskaptiten inom transportförsäkring har lett till minskad premievolym inom det produktsegmentet. Positiv påverkan på premieinkomsten har kommit av en fortsatt ökning av försäkringsrisker skrivna av den egna organisationen inom Kasko- P&I- och Fritidsbåtsförsäkring. En fortsatt hög global inflationstakt vilken på flera sätt leder till ökade kostnader för reparationer kommer att sätta fortsatt press på att fortsätta att justera premienivåerna uppåt vilket även har skett under inledningen av 2023.

Globalt har även återförsäkringskostnaderna stigit för de flesta segment inom skadeförsäkring och så även inom Marinförsäkringen. Även detta kommer att fortsatt leda till att premierna måste justeras uppåt.

Skadekostnaden har under det första halvåret varit klart högre än förväntat, dels till följd av den tidigare nämnda inflationen, dels på grund av ett antal större haverier som inträffat eller upptaxerats under året. Förväntan är dock att skadekvoten ska förbättras under andra halvåret.

Driftskostnadskvoten har stigit något under inledningen av året till följd av en minskning av premieintäkten, viss kostnadsinflation inklusive kollektivavtalsmässiga lönejusteringar samt engångskostnader. För helåret är förväntningen att driftkostnadskvoten sjunker något.

Placeringsverksamhetens resultat är svagt positivt med positiv avkastning i de flesta tillgångsslag.

Finansiell sammanfattning

 Delårsrapporten är upprättad i enlighet med IFRS, där IFRS 17 som den nya redovisningsstandarden för försäkringsbranschen har tillämpats för första gången. IFRS 17 ersätter IFRS 4 som regelverk för värdering och presentation av försäkringsavtal. Även jämförelsesiffror för tidigare år har justerats i enlighet med nu gällande standard.

Nyckeltalen är anpassade till branschstandard efter införandet av IFRS 17 vilket i vissa fall innebär något förändrade definitioner jämfört med tidigare rapportperioder. Övergången till IFRS 17 kan innebära en något större volatilitet i nyckeltalen i framför allt korta tidsperioder.

Resultat från försäkringstjänster försämrades med 3,1 miljoner euro; från 1,4 miljoner till -1,7 miljoner euro under första halvåret 2023.

Premieinkomsten uppgick till 47,9 miljoner euro (50,9 M€). För första halvåret 2022 ingår 2,4 miljoner euro från lagstadgad olycksfalls- och patientförsäkring, ett bestånd som avyttrades till LokalTapiola 1 juli 2022.

Försäkringsersättningar ökade brutto under första halvåret till 50,9 miljoner euro (39,2 M€) och skadekvoten ökade till 121,5 procent (90,9). En högre andel täcktes via återförsäkringar med en återförsäkringskvot under perioden på -34,4 procent (-8,9).

Driftkostnaderna för försäkringsverksamheten uppgick till 7,1 miljoner euro (6,3) och driftkostnadskvoten låg på 17,1 procent (14,7).

Totalkostnadskvoten för skadeförsäkringsverksamheten uppgick till 104,1 procent (96,7).

Solvensställningen är fortsatt mycket stark med en solvenskvot på 244 procent (275). För ytterligare upplysningar hänvisas till efterföljande nyckeltalstabeller samt bifogade resultat- och balansrapporter.

 

Rating

Alandias A- rating hos Standard & Poor’s bekräftades den 4 oktober 2022 och reviderades till Stable Outlook.

Väsentliga händelser under första halvåret 2023

Under perioden har bolaget implementerat den nya redovisningsstandarden för försäkringsbranschen IFRS 17.

Bolagsstämman beslöt att dela ut 43 euro per aktie i dividend.

 

Mariehamn den 31 augusti 2023

Alandia Försäkring Abp Styrelsen

 

Bilaga: Koncernens resultat och balansräkningar

 

b_56I2655

Marina Stenfors

Director, Communications

Telefonnummer: +358 18 29740