Alandia.com stöder inte Internet Explorer, vänligen byt till en annan webbläsare för bästa användarupplevelse.

Yrkessjukdom

Om det finns grundad misstanke om att arbetstagaren har en yrkessjukdom, fyll i försäkringsintyget som lämnas till vårdanstalten och gör en anmälan om olycksfall/yrkessjukdom till försäkringsbolaget.

Med yrkessjukdom avses en sjukdom som sannolikt huvudsakligen orsakats av att en arbetstagare exponerats för en fysikalisk, kemisk eller biologisk faktor sitt arbete.

För att en sjukdom ska diagnostiseras som yrkessjukdom krävs det en medicinsk undersökning, där det finns tillgång till tillräckligt mycket information om arbetstagarens arbetsförhållanden och exponeringen i arbetet.

Bestämmelser om en förteckning över yrkessjukdomar utfärdas genom förordning av statsrådet. Förteckningen omfattar de sjukdomar som avses i OlyL 26 § och som utifrån medicinsk forskning anses ha ett påvisat sannolikt orsakssamband med de fysikaliska, kemiska eller biologiska faktorer som specificeras i förordningen. I fråga om dessa sjukdomar betalas ersättning som för yrkessjukdomar, när det kan påvisas att en arbetstagare har exponerats för någon av faktorerna under de förhållanden som avses i OlyL 26 § och i en omfattning som innebär att faktorn huvudsakligen har kunnat orsaka sjukdomen och sjukdomen uppenbart inte har någon annan orsak.

Ersättningsansvaret för yrkessjukdom har det försäkringsbolag som försäkrat det arbete där yrkessjukdomen yppat sig eller det arbetsförhållande där expositionen senast har förekommit.

Skadeanmälan och ansökan om ersättning i pappersform och bilagor till dessa kan sändas till följande adress:

Alandia Försäkring Abp/LO
PB 121
AX-22101 MARIEHAMN