Alandia.com stöder inte Internet Explorer, vänligen byt till en annan webbläsare för bästa användarupplevelse.
b_56I0157
ICONS-BOATS_WHITE

Åtgärder vid olycksfall

Om en olycka inträffar, kontakta Alandia så snart som möjligt så att handläggningen av ärendet kan löpa smidigt.

Olycksfall i arbete

Använd vårt anmälningsformulär och rapportera skadan till din chef, chef eller arbetsgivare. Läs våra instruktioner och ladda ner ditt försäkringsintyg här.

Olycksfall under fritiden

Använd vårt anmälningsformulär och rapportera skadan till din chef, chef eller arbetsgivare. Ersättningen är liknande den för olyckor i arbetet, men med vissa begränsningar.

Yrkessjukdom

En yrkessjukdom ersätts av försäkringen. Se villkoren för Lagstadgad olycksfallsförsäkring och fyll i nödvändiga blanketter här.

Om du inte är nöjd med vården

Om du inte är nöjd med vården

Patientförsäkringscentralen handlägger patientförsäkringsärenden enligt patientskadelagen för personskada som orsakats patient i samband med hälso- och sjukvård.

En sådan skada kan vara behandlings- eller vårdskada, skada på grund av fel i utrustning, infektionsskada, osakligt bemötande etc.

Patientförsäkringen ersätter av skada orsakade merkostnader, dock inte ersättning för en obetydlig skada.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira övervakar yrkespersoner och organisationer inom hälso- och socialvården. Valvira behandlar klagomålen då det är fråga om misstanke av felbehandling vid död eller svårt handikapp. Regionförvaltningsverken avgör de övriga klagomålen.

Mer info

Patientförsäkringscentralen
Patientskadelagen
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira 
Regionförvaltningsverken

 

 

Ship workers shutterstock_1865281
Om du inte är nöjd med beslutet

Om du inte är nöjd med beslutet

Försäkringsanstaltens beslut gäller, oberoende av ändringssökande, tills ärendet är avgjort genom ett lagakraftvunnet beslut.

Sökande av ändring i försäkringsbolagets beslut:

  • En part som är missnöjd med en försäkringsanstalts beslut får söka ändring i beslutet hos besvärsnämnden för olycksfallsärendengenom skriftliga besvär.
  • Den som är missnöjd med ett beslut av besvärsnämnden för olycksfallsärenden får söka ändring hos försäkringsdomstolen genom skriftliga besvär.
  • I Försäkringsdomstolens beslut får ändring sökas hos högsta domstolen. Till högsta domstolen ansöks om besvärstillstånd gällande ändring av försäkringsdomstolens beslut. Högsta domstolen meddelar om beviljande av besvärstillstånd.

Tiden för sökande av ändring är 30 dagar från den dag då parten fick del av försäkringsanstaltens eller besvärsnämnden för olycksfallsärendens beslut. Om inte annat påvisas, anses ändringssökanden ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den dag då beslutet postades under den adress som ändringssökanden har uppgett. Besvärsskriften ska inom tiden för sökande av ändring lämnas till den försäkringsanstalt som har meddelat beslutet.

Water horison from Öland, Sweden_iStock_000006992285Large

Sekretessbestämmelser

En försäkringsanstalt har utan hinder av sekretessbestämmelser och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt att få sekretessbelagda uppgifter som är nödvändiga för handläggningen av ersättningsärenden.

Vid behandling av personuppgifter tillämpas dataskyddsförordningen (GDPR), lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Lagstiftning:

  • Dataskyddsförordningen EU 2016/679
  • Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 459/2015
  • Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999