Alandia.com stöder inte Internet Explorer, vänligen byt till en annan webbläsare för bästa användarupplevelse.

Frivillig heltidsolycksfallsförsäkring för företagare

Självständiga företagare och företags delägare och bolagsmän som inte omfattas av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen kan teckna en frivillig heltidsolycksfallsförsäkring om de har en pensionsförsäkring enligt lagen om pension för företagare (1272/2006).

Försäkringen gäller under både arbetstid och fritid.

Den obligatoriska försäkringen omfattar arbetstagare och personer som jämställs med arbetstagare:

 • Personer som arbetar i förvärvssyfte för annans räkning i ett anställningsförhållande som avses i arbetsavtalslagen, sjöarbetsavtalslagen eller andra motsvarande lagar
 • Personer i ledande ställning som:
  – arbetar mot ersättning i ett aktiebolag eller en annan sammanslutning
  – ensam innehar högst 30 % av aktierna eller röstetalen i bolaget eller
  – tillsammans med sina familjemedlemmar innehar högst 50 % av aktierna eller röstetalen i bolaget och den egna ägardelen är högst 30 %
 • Även arbetsgivarens familjemedlemmar omfattas av försäkringen om arbetet utförs i ett anställningsförhållande.

Personer som står utanför den obligatoriska försäkringen:

 • Enskild näringsidkare
 • Bolagsman i ett öppet bolag och ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag
 • Delägare i aktiebolag eller annan sammanslutning som arbetar i ledande ställning och som ensam äger över 30 % av aktierna eller det röstetal som dessa medför
 • Delägare i aktiebolag eller annan sammanslutning som arbetar i ledande ställning som tillsammans med sina familjemedlemmar äger över 50 % av aktierna eller det röstetal som dessa medför

Läs mer om olycksfallsförsäkring för företagare: