Försäkring vid arbete utomlands

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen gäller i huvudsak arbete som utförs i Finland eller ombord på finskflaggat fartyg. I vissa fall omfattar försäkringen även arbete som utförs i annat land än Finland eller ombord på fartyg under annan än finsk flagg.

Olycksfallsförsäkringsskyddet vid utlandsarbete avgörs utgående från i vilket land, hur längre och för vilken arbetsgivares räkning personen arbetar.

Arbete i annat EU-land eller land med vilket Finland har ett socialskyddsavtal

En person som arbetar för en finländsk arbetsgivares räkning utomlands eller ombord på ett fartyg med annan än finsk flagg ska i vissa fall omfattas av den finländska socialförsäkringen och därmed även den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. För finländska medborgare som arbetar i ett annat EU-land är det Pensionsskyddscentralen som fattar beslut om vilket lands socialförsäkring som ska tillämpas. Avgörandet påverkas bl.a. av för vems räkning arbetet utförs och om utlandsarbetet är av tillfällig natur. Läs mer om socialförsäkringsskyddet vid arbete i ett annat EU-land på Pensionsskyddscentralens och Folkpensionsanstaltens hemsidor.

Arbete i land utanför EU

En arbetstagare som av en finländsk arbetsgivare sänds för att arbeta tillfälligt i ett icke-EU land eller land med vilket Finland inte har socialskyddsavtal eller ombord på ett fartyg under ett sådant lands flagg bör omfattas av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen i Finland. I dessa fall finns det inte regler för koordinering av socialskyddet i de olika länderna. Därför kan arbetsgivaren i vissa situationer vara skyldig att förutom den finländska lagstadgade olycksfallsförsäkringen även teckna försäkring enligt lagstiftningen i landet där arbetet utförs.

Utländsk arbetstagare i Finland

En person som arbetar i Finland eller ombord på finskflaggat fartyg ska enligt huvudregeln omfattas av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Arbetstagarens nationalitet eller arbetsgivarens hemort har ingen betydelse för försäkringsskyldigheten. Undantag är s k utsända arbetstagare från ett annat EU- eller socialskyddsavtalsland som arbetar tillfälligt i Finland, och som har ett intyg på att arbetstagaren ska omfattas av socialförsäkringslagstiftningen i det land från vilket han eller hon sändes till Finland.