Den lagstadgade olycksfallsförsäkringens premier

Grundprincipen för premiesättningen inom den lagstadgade olycksfallsförsäkringen är att premierna ska stå i proportion till risken för olycksfall och yrkessjukdomar.

Premierna beräknas därför utgående från bruttolönebeloppet för de anställda och risken för olycksfall och yrkessjukdom i det arbete som utförs. Varje försäkringsbolag fastställer sina egna premieberäkningsgrunder utgående från olycksfallsförsäkringslagens bestämmelser. Premieberäkningsgrunderna tillämpas på samma sätt för alla försäkringstagare.

Premiens uppbyggnad

Den del av premien som är avsedd att täcka skadekostnaderna (riskpremien) fastställs utgående från statistik över de olycksfall som inträffat under de senaste åren och de ersättningar för skador som dessa medfört.
För mindre arbetsgivare fastställs premien utgående från samlad skadestatistik gällande samtliga arbetstagare i Finland (tariffpremie). Försäkringstagarens egen skadestatistik har inte någon direkt inverkan på premiens storlek. Risken för olycksfall och yrkessjukdomar inom olika yrkesgrupper definieras då utgående från Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbunds yrkesklassificering. För varje yrkesgrupp fastställs årligen en premiekoefficient som motsvarar olycksfallsrisken för denna. T.ex. är försäkringspremien för byggnadsarbete betydligt större än för administrativt arbete, eftersom statistiken visar att olycksfallsrisken är större inom byggbranschen.

För större arbetsgivare kan tillämpas specialpremiessystem, där den egna skadeutvecklingen i olika utsträckning påverkar premiens storlek. På detta sätt har försäkringstagaren möjlighet att genom att satsa på skadeförebyggande verksamhet och befrämja säkerheten på arbetsplatsen påverka sin skadeutveckling och därmed även försäkringspremiens storlek. Specialpremiesystem som grundar sig enbart på försäkringstagarens egen skadestatistik innebär att premiens storlek kan variera mycket från ett år till ett annat, medan specialpremiesystem som endast delvis grundar sig på försäkringstagarens egen skadestatistik ger en jämnare premieutveckling från år till år.

Kundens totala försäkringspremie bildas genom att man till den på ovan nämnda sätt fastställda riskpremien lägger till försäkringsbolagets skötselkostnader samt de lagstadgade tilläggen. Avsikten med de lagstadgade tilläggen är att finansiera inom olycksfallsförsäkringssystemet gemensamt fördelade kostnader, t.ex. olycksfallspensionernas indexförhöjningar. Dessutom ingår i dessa kostnader vissa avgifter för Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbunds verksamhet samt arbetarskyddsavgiften som debiteras för Arbetarskyddsfondens räkning.

Försäkringspremien uppbärs som en förskottspremie i början av försäkringsperioden. Efter försäkringsperiodens slut justeras premien i enlighet med de faktiskt utbetalda lönerna.

Försäkringsskyddets finansiering

Till skillnad från vissa andra anställningsrelaterade socialförsäkringar, där arbetstagaren deltar i finansieringen av försäkringsskyddet, bekostas premien för den lagstadgade olycksfallsförsäkringen i sin helhet av arbetsgivaren.

Grundbesvär

En försäkringstagare som anser att debiteringen av försäkringspremien brutit mot lag eller avtal kan göra ett s.k. grundbesvär. Besvären ska anföras inom två år från ingången av året efter det år då premien fastställdes. Som besvärsinstans fungerar Besvärsnämnden för olycksfallsärenden.