Alandia.com stöder inte Internet Explorer, vänligen byt till en annan webbläsare för bästa användarupplevelse.

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen

Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015, förkortning OlyL) tillämpas på personer som arbetar i förvärvssyfte för annans räkning.

Arbetsgivarens försäkringsskyldighet

Försäkringsskyldigheten gäller för arbete som utförs i Finland eller ombord på finsk- eller åländskflaggat fartyg, då de utbetalda eller de överenskomna lönerna för det arbete som arbetsgivaren låter utföra under ett kalenderår överstiger en viss summa som justeras årligen. Begreppet anställning är kopplat till arbetsavtalslagen, sjöarbetsavtalslagen och andra motsvarande lagar.

Om en person samtidigt har flera arbetsgivare bör varje arbetsgivare teckna en försäkring för det arbete som denne låter utföra.

Försäkring för delägare och företagare

Vissa delägare och bolagsmän som arbetar i företaget omfattas av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen på samma sätt som övriga anställda.

Den obligatoriska försäkringen omfattar arbetstagare och personer som jämställs med arbetstagare:

 • Personer som arbetar i förvärvssyfte för annans räkning i ett anställningsförhållande som avses i arbetsavtalslagen, sjöarbetsavtalslagen eller andra motsvarande lagar.
 • Personer i ledande ställning som
  – arbetar mot ersättning i ett aktiebolag eller en annan sammanslutning
  – ensam innehar högst 30 % av aktierna eller röstetalen i bolaget eller
  – tillsammans med sina familjemedlemmar innehar högst 50 % av aktierna eller röstetalen i bolaget och den egna ägardelen är högst 30 %
 • Även arbetsgivarens familjemedlemmar omfattas av försäkringen om arbetet utförs i ett anställningsförhållande.

Personer som står utanför den obligatoriska försäkringen:

 • Enskild näringsidkare
 • Bolagsman i ett öppet bolag och ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag
 • Delägare i aktiebolag eller annan sammanslutning som arbetar i ledande ställning och som ensam äger över 30 % av aktierna eller det röstetal som dessa medför
 • Delägare i aktiebolag eller annan sammanslutning som arbetar i ledande ställning som tillsammans med sina familjemedlemmar äger över 50 % av aktierna eller det röstetal som dessa medför

Företagarbegreppet samt definitionerna av ledande ställning och familjemedlemmar har fr.o.m. 1.1.2016 förenhetligats med arbetspensionslagstiftningen. Personer som definieras som företagare omfattas inte av den obligatoriska försäkringen, men företagare som har en FöPL-försäkring kan teckna en frivillig försäkring för olycksfall i arbetet enligt OlyL.

Försäkring för olycksfall i arbete och yrkessjukdomar

Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015, härefter OlyL) är en sammanslagning av tre tidigare lagar* som berörde olycksfall och yrkessjukdomar.
OlyL tillämpas på skadefall som inträffade 1.1.2016 eller senare. För olycksfall och yrkessjukdomar som inträffat 31.12.2015 eller tidigare tillämpas fortsättningsvis den gamla lagstiftningen.

Lagen innehåller information om försäkringsskyldighet, vilka typer av skadefall som ersätts och hur olycksfallsförsäkringssystemets grundstruktur fungerar (t.ex. finansieringen och verkställigheten).

Läs mer i Olycksfallsförsäkringscentralens meddelande

*Lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948), yrkessjukdomslagen (1343/1988) och lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (625/1991)