Alandia.com stöder inte Internet Explorer, vänligen byt till en annan webbläsare för bästa användarupplevelse.

Rehabilitering

Den skadade får ersättning för kostnader för rehabilitering, när arbets- eller funktionsförmågan är nedsatt eller inkomstmöjligheterna har försämrats på grund av olycksfall eller yrkessjukdom. Kostnader för rehabilitering ersätts också, om det är sannolikt att den skadades arbets- eller funktionsförmåga eller inkomstmöjligheter senare kan försämras väsentligt på grund av skadan.

Den skadade får som yrkesinriktad rehabilitering ersättning för skäliga kostnader för åtgärder som behövs på grund av ett skadefall och som hjälper den skadade att trots de begränsningar som skadan eller sjukdomen medför fortsätta i sitt tidigare arbete eller yrke eller att övergå till ett nytt arbete eller yrke som kan ge den skadade en huvudsaklig försörjning.

När rehabiliteringsbehovet bedöms ska hänsyn tas till den skadades ålder, yrke, tidigare verksamhet, utbildning, boendeförhållanden, begränsningar på grund av skadan eller sjukdomen och möjligheter att efter rehabiliteringen få ett arbete eller yrke på de villkor som allmänt iakttas på arbetsmarknaden.

Rehabiliteringsåtgärderna kan omfatta bland annat:

  • undersökningar för att utreda rehabiliteringsbehovet och rehabiliteringsmöjligheterna,
  • arbets- och utbildningsprövning,
  • arbetsträning i det tidigare arbetet eller nytt arbete,
  • utbildning för ett arbete eller ett yrke som lämpar sig för den skadade och grundutbildning som är nödvändig för den utbildningen,
  • stöd för närings- eller yrkesutövning
  • hjälpmedel och anordningar som den skadade behöver för att klara av sina arbetsuppgifter trots den funktionsnedsättning som beror på skadan eller sjukdomen,

Den skadade har rätt att få rehabiliteringspenning för den tid som en yrkesinriktad rehabilitering pågår.

Rehabilitering till följd av arbetsolycksfall handläggs enligt den lagstadgade olycksfallsförsäkringen i samarbete med Försäkringsbranschens rehabiliteringscentral VKK.

Rehabilitering till följd av fritidsolycksfall handläggs av i första hand enligt sjukförsäkringslagen av FPA.

 

Läs mer om rehabilitering till följd av fritidsolycksfall