Alandia.com stöder inte Internet Explorer, vänligen byt till en annan webbläsare för bästa användarupplevelse.

Övriga ersättningar

Ersättning för vissa föremål som varit i personligt bruk

Ersättning betalas för glasögon, hörapparater, tandproteser, stödförband, stödkorsetter, benproteser, ledproteser och konstgjorda organ, som använts av den skadade och som gått sönder i samband med skadefallet. Dessutom får den skadade ersättning för kläder och för reparation av ringar som söndrats i samband med sjukvård.

 

Klädtillägg

Klädtillägg betalas, om den skadade i minst tre månader utan avbrott till följd av skadan använder stöd eller bandage eller något annat sådant hjälpmedel eller instrument som är ägnat att orsaka klädslitage.

 

Vårdbidrag

Den skadade betalas vårdbidrag om han eller hon på grund av en skada eller en sjukdom behöver vård, hjälp, tillsyn eller handledning. Vårdbidrag betalas dock inte för den tid som den skadade får vård på sjukhus eller vid någon annan inrättning.

 

Ersättning för extra kostnader för hemvård

Om den skadade på grund av skadan inte kan sköta sitt hem, betalas en skälig ersättning för nödvändiga extra kostnader för detta, dock inte för en längre tid än ett år från och med skadefallet. Med hemvård avses städning, klädtvätt, butiksbesök, barnpassning och andra därmed jämförbara sedvanliga aktiviteter för att sköta hemmet.

 

Begravningshjälp

Om olycksfallet eller yrkessjukdomen har lett till döden betalas begravningshjälp. Begravningshjälpen är ett engångsbelopp vars storlek justeras årligen.
Begravningshjälpen betalas till dödsboet om begravningskostnaderna har betalats ur dödsboets tillgångar. I annat fall betalas begravningshjälpen till dem som har ombesörjt begravningen. Har begravning till följd av försvinnande inte kunnat ske, betalas begravningshjälpen till delägarna i dödsboet.

 

Dödsfallsersättning

Ersättningarna från grupplivförsäkringen betalas av Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool.

Med stöd av grupplivförsäkringen kan en försäkringssumma utbetalas då en arbetstagare avlider om han eller hon efterlämnar i försäkringsvillkoren avsedda försmånstagare. Dödsfallsersättningens förmånstagare är den avlidnes make/maka, barn under 18 år samt barn i åldern 18-25 år som studerar. Ersättningsbeloppets storlek påverkas av den avlidne personens ålder, om det finns ersättningsberättigade barn och om dödsfallet orsakades av ett olycksfall eller inte.

Läs mer på grupplivförsäkringspoolens hemsida.