Alandia.com stöder inte Internet Explorer, vänligen byt till en annan webbläsare för bästa användarupplevelse.

Olycksfallspension

Den skadade har rätt att få olycksfallspension från och med årsdagen för skadedagen, om arbetsförmågan kan bedömas vara nedsatt med minst 10 % på grund av skadan.

Vid bedömningen av nedsättningen i arbetsförmågan beaktas den skadades återstående förmåga att skaffa förvärvsinkomster genom ett sådant tillgängligt arbete som den skadade skäligen kan förutsättas utföra. Då beaktas den skadades utbildning, tidigare verksamhet, ålder och bostadsort och andra därmed jämställbara omständigheter. Olycksfallspensionens årliga maximibelopp är 85 % av årsarbetsinkomsten till dess att den skadade har fyllt 65 år. Därefter är den 70 % av årsarbetsinkomsten.

Olycksfallspensionen justeras varje kalenderår enligt det arbetspensionsindex som avses i 98 § i lagen om pension för arbetstagare.

Olycksfallspension beviljas antingen för viss tid eller tills vidare. Olycksfallspension kan inte beviljas tills vidare förrän behovet av och möjligheterna till rehabilitering har utretts.

Vid partiell arbetsoförmåga beräknas olycksfallspension enligt den %uella nedgången av arbetsförmågan. Olycksfallspensionen utbetalas till arbetstagare från och med den första dagen efter det utbetalningen av dagpenning upphörde.

Olycksfallspensionen är skattepliktig inkomst.

Olycksfallspension till följd av fritidsolycksfall samordnas med annan lagstadgad försäkring enligt vilken den skadade är ersättningsberättigad.

Läs mer om andra lagstadgade pensionsförmåner: