Alandia.com stöder inte Internet Explorer, vänligen byt till en annan webbläsare för bästa användarupplevelse.

Nödvändig sjukvård

Kostnader för nödvändig sjukvård till följd av en skada ersätts enligt vad som föreskrivs nedan samt i OlyL 8 kap.

I sjukvård som ska ersättas ingår:

  • akutsjukvård, undersökning, diagnos och behandling av en skada eller en sjukdom som en läkare eller en tandläkare utför eller ordinerar
  • läkemedel och förbandsmaterial
  • medicinsk rehabilitering som ges som sjukvård t.ex. rådgivning och handledning som hänför sig till rehabilitering, bedömning av funktions- och arbetsförmågan och rehabiliteringsbehovet och rehabiliteringsundersökning för att utreda patientens rehabiliteringsmöjligheter.

På sjukvårdsersättning som betalas på grundval av en fritidsförsäkring görs ett avdrag för ersättning som den skadade får för samma skadefall med stöd av sjukförsäkringslagen.

 

Betalningsförbindelse för läkemedel

Man kan dock på förhand ansöka om betalningsförbindelse för ersättningsgilla läkemedel hos försäkringsbolaget. Då får man i enlighet med betalningsförbindelsen de av läkare ordinerade läkemedlen kostnadsfritt från apoteket. På basen av betalningsförbindelsen fakturerar apoteket det ersättningsskyldiga försäkringsbolaget direkt för läkemedelskostnaderna.

För övriga kostnader för läkemedel som är nödvändiga för vård till följd av arbetsolycksfall eller yrkessjukdom men för vilka betalningsförbindelse inte finns kan man ansöka om ersättning från försäkringsbolaget inom ett år från att kostnaderna uppkom.

 

Ersättning för sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården

Den skadade får ersättning för den klientavgift för sjukvård inom den offentliga hälso-och sjukvården som har tagits ut med stöd av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992).

Om den skadade har rätt att få ersättning för sjukvård till följd av ett arbetsolycksfall, ska försäkringsbolaget betala en fullkostnadsavgift för sjukvårdskostnaderna till den kommun eller den samkommun som ordnat sjukvården.

 

Ersättning för sjukvård inom den privata hälso- och sjukvården

Den skadade får ersättning för kostnader för sjukvård som har getts med undvikande av onödiga kostnader enligt vad föreskrivs i OlyL 44 och 45 §.

 

Ersättning för kostnader för sjukvård som ges utan betalningsförbindelse (OlyL 44 §)

Den skadade får ersättning för kostnader för sjukvård som getts inom den privata hälso- och sjukvården utan betalningsförbindelse vid:

  1. brådskande sjukvård
  2. besök på en mottagning och en röntgenundersökning, en ultraljudsundersökning och andra mindre undersökningar och behandlingar som kan jämställas med dem och utförs i samband med besöket, när kostnaden är högst 310 euro.

 

Ersättning för kostnader för sjukvård som kräver betalningsförbindelse (OlyL 45 §)

De kostnader som den skadade orsakats för annan sjukvård som getts inom den privata hälso- och sjukvården än den som avses i OlyL 44 § ersätts förutsatt att försäkringsbolaget har gett den skadade en betalningsförbindelse för vården.

Försäkringsbolaget har rätt att genom betalningsförbindelse hänvisa den skadade till en vårdenhet som bolaget väljer. Vårdenheten ska kunna ge den skadade den vård eller behandling som den ersättningsgilla skadan kräver.

Den skadade får ersättning högst för den klientavgift som han eller hon enligt klientavgiftslagen hade varit tvungen att betala själv för motsvarande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården, om vård som förutsätter betalningsförbindelse ges någon annanstans än på den vårdenhet som betalningsförbindelsen anger eller om försäkringsbolaget inte har gett en betalningsförbindelse.

Innan vården inleds ska den som ger vården som privat hälso- och sjukvård upplysa den skadade som uppsöker vård att det behövs en betalningsförbindelse och tillsammans med begäran om betalningsförbindelse lämna in en plan enligt 4 a § i lagen om patientens ställning och rättigheter till försäkringsbolaget.

 

Ersättning för rese- och inkvarteringskostnader

Den skadade får ersättning för nödvändiga resekostnader som beror på sjukvård till följd av olycksfallet. Med nödvändiga kostnader avses kostnader som orsakas av en resa tur och retur med kollektiva trafikmedel till den närmaste vårdenheten eller den vårdenhet som anges i betalningsförbindelsen. Vid resa med privatbil får den skadade i ersättning för resekostnader hälften av den skattefria kilometerersättning som Skatteförvaltningen årligen fastställer. Den skadade får ersättning för sina kostnader för användning av något annat fordon än de ovan nämnda, om skadan, sjukdomen eller trafikförhållandena kräver att han eller hon använder det fordonet.

Den skadade får ersättning för nödvändiga inkvarteringskostnader, om han eller hon på grund av undersökning, vård eller behandling eller till följd av trafikförhållandena är tvungen att övernatta på en resa som ersätts i enlighet med OlyL. Rese- och inkvarteringskostnaderna för en följeslagare ersätts som resekostnader för den skadade, om en följeslagare har varit nödvändig under resan.