Alandia.com stöder inte Internet Explorer, vänligen byt till en annan webbläsare för bästa användarupplevelse.

Alandia publicerar första halvårsresultat enligt IFRS standard– premieinkomst och premieintäkt har fortsatt vuxit under inledningen av 2021

alandia office miniaturetown

Alandia resultatöversikt för perioden januari – juni 2021

Alandia publicerar första halvårsresultat enligt IFRS standard premieinkomst och premieintäkt har fortsatt vuxit under inledningen av 2021

 

Koncernens utveckling januari – juni 2021

  • Premieinkomsten ökar till 54,4 M€ (52,7 M€)
  • Skadekvoten för skadeförsäkringsverksamheten 81,3 % (72,9 %)
  • Resultat efter skatter 11,1 M€ (15,8 M€)

 

VD Tony Karlströms kommentarer

Såväl premieinkomst som premieintäkt har fortsatt vuxit under inledningen av 2021. Premietillväxten har gynnats av fortsatt högre premierater inom framför allt den kommersiella kaskoförsäkringen men även större antal försäkringar inom alla produkter förutom Lagstadgat Olycksfall.

Försäkringsersättningarna ligger betydligt över motsvarande period föregående år och något högre än förväntat. Bränder i maskinrum samt last ligger igen bakom ett flertal större skadehändelser.

Driftskostnadskvoten är högre än motsvarande period föregående år till följd av högre personalkostnader och anskaffningsprovisioner. Driftskostnadskvoten förväntas minska något under andra halvåret.

Kapitalförvaltningens resultat är mycket gott. Framför allt är det värdeuppgångar i såväl noterade som onoterade aktier som bidragit till det goda resultatet medan ränteuppgångar påverkat resultatet svagt negativt. Solvensställningen är fortsatt mycket stark med en solvenskvot på 253 procent.

 

Finansiell sammanfattning

Premieinkomsten uppgick till 54,4 miljoner euro (52,7 M€). Premietillväxten har gynnats av fortsatt högre premierater inom framför allt den kommersiella kaskoförsäkringen men även större antal försäkringar inom alla produkter förutom Lagstadgat Olycksfall.

Försäkringsersättningskostnaderna uppgick till 30,7 miljoner euro (25,8 M€). Bränder i maskinrum samt last ligger igen bakom ett flertal större skadehändelser.

Skadekvoten för skadeförsäkringen låg på 81,3 procent (72,9).

Driftkostnaderna för skadeförsäkringsverksamheten uppgick till 9,6 miljoner euro (7,7) och driftkostnadskvoten låg på 25,4 procent (21,8). Driftskostnadskvoten är högre än motsvarande period föregående år till följd av högre personalkostnader och anskaffningsprovisioner. Driftskostnadskvoten förväntas minska något under andra halvåret.

Totalkostnadskvoten för skadeförsäkringen uppgick till 106,7 procent (94,7).

Kapitalförvaltningens resultat 17,0 miljoner euro (631 K€) är mycket gott. Framför allt är det värdeuppgångar i såväl noterade som onoterade aktier som bidragit till det goda resultatet medan ränteuppgångar påverkat resultatet svagt negativt.

Solvensställningen är fortsatt mycket stark med en solvenskvot på 253 procent.

 

Rating

Alandias A- rating hos Standard & Poor’s bekräftades den 21december 2020 och är fortsättningsvis på Negative Outlook.

 

Viktiga händelser under första halvåret 2021

I slutet av januari fusionerades Alandia Försäkring Abp med dotterbolaget Alandia Konsolidering Ab (tidigare Försäkringsaktie-bolaget Liv-Alandia). Detta har lett till en enklare koncernstruktur, effektivare administration av bolaget och i förlängningen något lägre fasta kostnader.

Covid-19 har fortsatt inte haft någon väsentligt negativ inverkan på Alandias förmåga att bedriva sin verksamhet.

Vid den ordinarie bolagsstämman omvaldes Matts Rosenberg till styrelsens ordförande. Omvaldes gjorde Jan Hanses, Eero Holma och Peter Wiklöf. Som nya styrelseledamöter valdes Anders Å Karlsson och Kenneth Neovius.

Styrelsen består av 6 ordinarie medlemmar samt deras personliga suppleanter.

Bolagsstämman beslöt att dela ut 125 euro per aktie i dividend.

Den första april meddelade Rettig Group Oy Ab samt Alandia Holding Ab att de gjort en överenskommelse om att, förutsatt Finansinspektionens godkännande, Alandia Holding Ab skulle förvärva Rettig Groups samtliga aktier i Alandia Försäkring Abp. Transaktionen verkställdes den 30 juni 2021.

Händelser efter bokslutsdagen

På en extra bolagsstämma den 23 juli 2021 utsågs en ny styrelse enligt följande: Stefan Björkman (nyval), Jan Hanses (omval), Eero Holma (omval), Anders Å Karlsson (omval), Kenneth Neovius (omval) och Peter Wiklöf (omval).

Till personliga suppleanter valdes i samma ordning Hanna Bromels (nyval), Mats Engblom (nyval), Håkan Johansson (omval), Laura Langh-Lagerlöf (omval), Björn Blomqvist (omval) och Johnny Lilja (omval).

Styrelsen höll genast efter bolagsstämman ett konstituerande möte där Stefan Björkman valdes till styrelseordförande samt Jan Hanses valdes till vice ordförande.

 

Mariehamn den 31 augusti 2021

Alandia Försäkring Abp

Styrelsen

 

Bilaga: Koncernens resultat och balansräkningar

https://alandia.wntr.io/uploads/2021/08/ifrs-delarsrapport-h1-2021.pdf

b_56I2655

Marina Stenfors

Director, Communications

Telefonnummer: +358 18 29740