Alandia.com ei tue Internet Exploreria, ystävällisesti vaihda toiseen selaimeen.
b_56I0157
ICONS-BOATS_WHITE

Toimintaohjeet tapaturman sattuessa

Tapaturman sattuessa ota välittömästi yhteyttä Alandiaan tapauksen käsittelyn helpottamiseksi.

Työtapaturma

Käytä ilmoituslomaketta ja ilmoita vahingosta esimiehelle tai työnantajalle. Lue ohjeet ja lataa vakuutustodistus täältä.

Vapaa-ajan tapaturma

Käytä ilmoituslomaketta ja ilmoita vahingosta esimiehelle tai työnantajalle. Korvaukset ovat samankaltaisia kuin työtapaturmissa, mutta tietyin rajoituksin.

Ammattitauti

Vakuutus korvaa ammattisairauden. Katso lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ehdot ja täytä tarvittavat lomakkeet täältä.

Jos olet tyytymätön hoitoon

Jos olet tyytymätön hoitoon

Potilasvakuutuskeskus huolehtii potilasvahinkolain mukaisesti terveys- ja sairaanhoidon yhteydessä sattuneiden potilasvahinkojen korvaamisesta.

Mainittu vahinko voi olla potilaan tutkimuksesta tai hoidosta aiheutunut vamma, käytetyn laitteen viasta aiheutunut vahinko, infektiovahinko, kohtuuton kohtelu jne.

Potilasvakuutuksesta korvataan vain ylimääräiset vahinkoon liittyvät kulut, vähäistä vammaa ei kuitenkaan korvata.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira valvoo terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja toimintayksiköiden toimintaa. Terveydenhuoltoa koskeva kantelu tehdään Valviraan silloin, kun hoitovirhe-epäily koskee hoidossa menehtyneen tai vaikeasti vammautuneen potilaan hoitoa ja kantelija epäilee hoitovirhettä.  Muut hoitoa koskevat kantelut tehdään aluehallintovirastoon.

Ship workers shutterstock_1865281
Jos olet tyytymätön päätökseen

Jos olet tyytymätön päätökseen

Vakuutuslaitoksen päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, kunnes asia on ratkaistu lainvoimaisella päätöksellä.

Hae muutosta vakuutusyhtiön päätökseen:

  • Osapuoli, joka on tyytymätön vakuutuslaitoksen päätökseen voi hakea siihen muutosta kirjallisella valituskirjelmällä tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta.
  • Osapuoli, joka on tyytymätön Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan antamaan päätökseen voi hakea siihen muutosta kirjallisella valituskirjelmällä Vakuutusoikeudelta.
  • Vakuutusoikeuden päätökseen saa hakea muutosta Korkeimmalta oikeudelta valittamalla, jos Korkein oikeus myöntää valitusluvan.

Valituksen on oltava vakuutuslaitoksessa ennen sen sulkemisaikaa viimeistään kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun osapuoli sai tiedon vakuutuslaitoksen tai tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksestä. Muutoksenhakijan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä päätöksen postituspäivän jälkeen, jollei muuta näytetä. Valituskirjelmä on toimitettava päätöksestä tiedoksi antaneelle vakuutusyhtiölle valitusajan puitteissa.

Water horison from Öland, Sweden_iStock_000006992285Large

Salassapitosäännökset

Vakuutusyhtiöllä on salassapitosäännöksistä ja muista rajoituksista huolimatta oikeus saada korvauskäsittelyä varten tarpeellisia salassa pidettäviä tietoja.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuoja-asetusta (GDPR), työtapaturma- ja ammattitautilakia sekä lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta.

Lainsäädäntö:

  • Tietosuoja-asetus EU 2016/679
  • Työtapaturma- ja ammattitautilaki 459/2015
  • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999