Alandia.com ei tue Internet Exploreria, ystävällisesti vaihda toiseen selaimeen.

Muut korvaukset

Henkilökohtaisessa käytössä olleiden esineiden korvaaminen

Vahingoittuneelle korvataan hänen käytössään olleet vahinkotapahtuman yhteydessä särkyneet silmälasit, kuulokojeet, hammasproteesit, tukisidokset ja -liivit sekä tekojäsenet, -nivelet ja -elimet. Lisäksi vahingoittuneelle korvataan sairaanhoidon antamisen yhteydessä rikotut vaatteet ja rikotun sormuksen korjaus.

 

Vaatelisä

Vahingoittuneelle maksetaan vaatelisää, jos hän vahingon seurauksena käyttää vähintään kolmen kuukauden yhdenjaksoisen ajan apuvälinettä, tukea tai sidettä taikka sellaista muuta apuvälinettä tai apuneuvoa, joka on omiaan aiheuttamaan vaatteiden kulumista.

 

Hoitotuki

Vahingoittuneelle maksetaan hoitotukea, jos hän on vammansa tai sairautensa vuoksi hoidon, avun, valvonnan tai ohjauksen tarpeessa. Hoitotukea ei kuitenkaan makseta siltä ajalta, jona vahingoittuneelle annetaan hoitoa sairaalassa tai muussa laitoksessa.

 

Kodinhoidon lisäkustannusten korvaaminen

Vahingoittuneelle, joka vahingon takia ei kykene hoitamaan kotiaan, maksetaan kohtuullinen korvaus tästä aiheutuneista välttämättömistä lisäkustannuksista, ei kuitenkaan vuotta pidemmältä ajalta vahinkotapahtumasta lukien. Kodinhoidolla tarkoitetaan siivousta, pyykinpesua, kaupassakäyntiä, lasten hoitoa ja muita näihin rinnastettavia kodin tavanomaisia ylläpitotoimintoja.

 

Hautausapu

Jos tapaturma tai ammattitauti johtaa kuolemaan, makse­taan tapaturmavakuutuksesta hautausapu. Hautausapu on kertasuoritus, jonka suuruus vahvistetaan vuosittain. Hautausapu maksetaan kuolinpesälle, jos hautauskulut on maksettu kuolinpesän varoista. Muissa tapauksissa hautausapu suoritetaan hautajaisista huolehtineelle henkilölle. Mikäli hautausta katoamisen johdosta ei ole voitu pitää, hautausapu maksetaan kuolinpesän osallisille.

 

Kuolemantapauskorvaukset

Kuolemantapauskorvaukset maksetaan keskitetysti Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolista.

Kuolemantapauskorvaus voidaan maksaa työntekijän kuoleman jälkeen, mikäli hänellä on ehdoissa mainittuja edunsaajia. Edunsaajia ovat vakuutetun leski sekä vakuutetun alle 18-vuotiaat lapset ja 18-21-vuotiaat päätoimisesti opiskelevat lapset. Korvauksen määrään vaikuttavat edesmenneen henkilön iän lisäksi se, onko olemassa korvaukseen oikeutettuja lapsia ja oliko kuolemantapaus tapaturmasta johtuva vai ei.

Lue lisää ryhmähenkivakuutuksesta Ryhmähenkivakuutuspoolin kotisivuilta