Alandia.com ei tue Internet Exploreria, ystävällisesti vaihda toiseen selaimeen.

Kuntoutus

Kuntoutuksesta aiheutuvia kustannuksia korvataan vahingoittuneelle, jonka työ- tai toimintakyky tai ansiomahdollisuudet ovat tapaturman tai ammattitaudin vuoksi heikentyneet. Kuntoutuksesta aiheutuvia kustannuksia korvataan myös, jos on todennäköistä, että vahingoittuneen työ- tai toimintakyky tai ansiomahdollisuudet voivat vahingon vuoksi myöhemmin olennaisesti heikentyä.

Vahingoittuneelle korvataan ammatillisena kuntoutuksena kohtuulliset kustannukset sellaisista vahingon vuoksi tarpeellisista toimenpiteistä, joiden avulla vahingoittunut vamman tai sairauden aiheuttamista rajoituksista huolimatta kykenee jatkamaan entisessä työssään tai ammatissaan tai siirtymään uuteen työhön tai ammattiin, josta hän voi saada pääasiallisen toimeentulonsa.

Kuntoutustarvetta arvioitaessa otetaan huomioon vahingoittuneen ikä, ammatti, aikaisempi toiminta, koulutus, asumisolosuhteet, vammasta tai sairaudesta aiheutuvat rajoitukset sekä hänen mahdollisuutensa sijoittua kuntoutuksen päätyttyä työhön tai ammattiin työmarkkinoilla yleisesti noudatetuin ehdoin.

Kuntoutustoimenpiteitä ovat mm:

  • kuntoutustarvetta ja -mahdollisuuksia selvittävät tutkimukset
  • työ- ja koulutuskokeilut
  • työhönvalmennus entisessä tai uudessa työssä
  • koulutus soveltuvaan työhön tai ammattiin ja tällaisen koulutuksen suorittamiseksi välttämätön peruskoulutus
  • elinkeinon tai ammatin harjoittamisen tukemiseksi avustus
  • vahingoittuneen käyttöön tarkoitetut apuvälineet ja laitteet, jotka ovat tarpeellisia työtehtävistä suoriutumisessa vamman tai sairauden aiheuttamat toiminnanrajoitukset huomioon ottaen

Vahingoittuneella on oikeus kuntoutusrahaan ammatillisen kuntoutuksen ajalta.

Jos kuntoutustarpeen syynä on työtapaturma, asiaa käsitellään TyTAL:n mukaisesti vakuutusyhtiön ja Vakuutuskuntoutus VKK:n yhteistyönä.

Jos kuntoutustarpeen syynä on vapaa-ajan tapaturma, kuntoutusta järjestää ensisijaisesti Kansaneläkelaitos sairausvakuutuslain mukaisesti.

Lue lisää kuntoutuksesta vapaa-ajan tapaturman seurauksena kotisivuilta: