Alandia.com ei tue Internet Exploreria, ystävällisesti vaihda toiseen selaimeen.

Korvattavat vahinkotapahtumat

Työtapaturma- ja ammattitautilakia (459/2015, lyhenne TyTAL) sovelletaan vahinkotapahtumiin, jotka sattuvat 1.1.2016 tai tämän jälkeen. Tapaturmavakuutuslakia (608/1948) sovelletaan edelleen kaikkiin työtapaturmiin ja ammattitauteihin, joiden sattumis- tai ilmenemisaika on 31.12.2015 tai sitä aikaisemmin.

TyTAL:n mukaisena vahinkotapahtumana korvataan työtapaturma ja ammattitauti.

Vahinkotapahtuman korvaamisen edellytyksenä on todennäköinen lääketieteellinen syy-yhteys vahinkotapahtuman ja vamman tai sairauden välillä.

TyTAL:n 5. luvussa määritellään ne olosuhteet, joissa sattuneet tapaturmat korvataan työtapaturmina.

Tapaturmalla tarkoitetaan ulkoisesta tekijästä johtuvaa äkillistä ja odottamatonta tapahtumaa, joka aiheuttaa työntekijälle vamman tai sairauden.

Ammattitaudit korvataan TyTAL:n 6. luvun säännösten mukaan. Ammattitaudilla tarkoitetaan sairautta, joka on todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut työntekijälle altistumisesta fysikaaliselle, kemialliselle tai biologiselle tekijälle työtä tehdessä, työntekopaikan alueella tai koulutuksessa.

Työliikekipeytyminen, pahoinpitely ja toisen henkilön muu tahallinen teko sekä henkinen järkytysreaktio korvataan TyTAL:n 7. luvun säännösten mukaan.

Vapaa-ajan tapaturmat korvataan tietyin rajoituksin, jotka on määritelty TyTAL:ssa ja vakuutusehdoissa.

columns for the berth against the backdrop of sea landscape Aland island Finland shutterstock_272619968

Tarpeellinen sairaanhoito

Kustannukset vahingon vuoksi tarpeellisesta sairaanhoidosta korvataan siten kuin jäljempänä ja TyTAL:n 8. luvussa säädetään.

Small ferry in Åland archipelago JanKarlsson_200526_DJI_0048

Päiväraha

Vahingoittuneella on oikeus päivärahaan yhden vuoden ajan vahinkopäivästä lukien, jos hän on vahingon johdosta kykenemätön tekemään työtään kokonaan tai osittain. Päivärahaan ei kuitenkaan ole oikeutta, jos vahingoittuneen kyky tehdä työtään on heikentynyt vähemmän kuin 10 %.

1_1_Alandia_Drydocks_0118

Tapaturmaeläke

Vahingoittuneella on oikeus tapaturmaeläkkeeseen vahinkopäivän vuosipäivästä alkaen, jos työkyvyn voidaan arvioida vahingon johdosta heikentyneen vähintään 10 %.

Tug boat taking out the ship from the harbor_shutterstock_62306698_newsp_200dpi

Haittaraha

Haittarahaa maksetaan vahingoittuneelle vahinkotapahtuman aiheuttamasta vammasta ja sairaudesta johtuvasta pysyvästä yleisestä haitasta. Haittarahalla ei korvata vahinkotapahtuman aiheuttamaa työkyvyn heikentymistä, hoidon tai avun tarpeesta johtuvia kustannuksia eikä muuta vahinkoa, josta säädetään erikseen korvaus TyTAL:ssa.

1_1_b_56I0201

Kuntoutus

Kuntoutuksesta aiheutuvia kustannuksia korvataan vahingoittuneelle, jonka työ- tai toimintakyky tai ansiomahdollisuudet ovat tapaturman tai ammattitaudin vuoksi heikentyneet. Kuntoutuksesta aiheutuvia kustannuksia korvataan myös, jos on todennäköistä, että vahingoittuneen työ- tai toimintakyky tai ansiomahdollisuudet voivat vahingon vuoksi myöhemmin olennaisesti heikentyä.

A tree by the water, Sweden. shutterstock_107428517

Perhe-eläke

Kun vahingoittunut on kuollut laissa tarkoitetun tapaturman tai ammattitaudin seurauksena, maksetaan hänen jälkeensä perhe-eläkettä. Perhe-eläke maksetaan leskeneläkkeenä ja lapseneläkkeenä.

seamen onboard

Muut korvaukset

Jos vamma tai sairaus rajoittaa loukkaantunutta, vakuutettu voi olla oikeutettu muihin korvauksiin tai etuuksiin.