Alandia.com stöder inte Internet Explorer, vänligen byt till en annan webbläsare för bästa användarupplevelse.

Alandia resultatöversikt 2020: Alandias resultat för 2020 är starkt – bolagets substansvärde ökar med 10 %

Waves, ÅLand islands JanKarlsson_200730_DSC00097

Alandia resultatöversikt för perioden januari – december 2020

Alandias resultat för 2020 är starkt bolagets substansvärde ökar med 10 %

Koncernens utveckling januari – december 2020 (jämfört med januari – december 2019)

  • Premieinkomsten ökar till 87 M€ (80,5 M€)
  • Skadekvoten för skadeförsäkringsverksamheten 72,6 % (97,7 %)
  • Resultat efter skatter 23,3 M€ (3,1 M€)
  • Substansvärdet ökar med 15,2 M€ (5,1 M€) till 168,0 M€ (152,7 M€)

VD Tony Karlströms kommentarer

  • Under 2020 fortsatte Alandias premieintäkter att öka samtidigt som skadekostnaderna var på en acceptabel nivå. Tillsammans med en god kostnadskontroll medförde det ett positivt försäkringstekniskt resultat. Investeringsverksamhetens resultat till gängse värde var för året mycket gott beaktat volatiliteten på de finansiella marknaderna till följd av Covid-19 samt det låga ränteläget. Substansvärdet ökade med 15,2 miljoner euro motsvarande 10 procent.
  • Under året överfördes livförsäkringsbeståndet planenligt till Aktia Livförsäkring. Från och med juni fanns inte längre livförsäkringsrisk i Alandiakoncernen vilket förbättrade möjligheten att utveckla positionen som ett ledande marinförsäkringsbolag. Överlåtelsen har också bidragit till den stärkta solvensställningen.
  • Alandia fortsatte hela året att erbjuda kunderna god service, även om Covid-19 påverkade sättet vi nådde våra kunder. Vi följde myndigheternas rekommendationer med bland annat distansarbete. Hela Alandias personal vid våra fyra kontor i Mariehamn, Helsingfors, Stockholm och Göteborg hanterade situationen på ett föredömligt och uthålligt sätt.

Finansiell sammanfattning

Premieinkomsten uppgick till 87,0 miljoner euro (80,5) av vilket 84,9 miljoner euro (75,9) utgjordes av skadeförsäkring. Orsakerna till skadeförsäkringens ökning av premieinkomsten med 12 procent är fler kunder samt en kaskoförsäkringsmarknad med stigande premienivåer.

Ersättningskostnaderna på egen andel uppgick till 50,3 miljoner euro (70,4) varav 52,9 miljoner euro (62,4) utgjordes av skadeförsäkring. Under perioden, som annars var relativt gynnsam skademässigt, drabbades Alandia av sin största skada på över tio år. Skadan täcktes delvis av återförsäkringsskyddet.

Skadekvoten för skadeförsäkringen låg på 72,6 procent (97,7). Förbättringen jämfört med föregående år är ett resultat av ett mer gynnsamt skadeutfall samt en starkare premiebas.

Driftkostnaderna för skadeförsäkringsverksamheten uppgick till 16,5 miljoner euro (16,1) och driftkostnadskvoten låg på 22,7 procent (25,2).

Totalkostnadskvoten för skadeförsäkringen uppgick till 95,3 procent (122,9).

Avkastningen i investeringsportföljerna uppgick till verkligt värde till 5,4 procent (6,8). Året inleddes volatilt till följd av Covid-19 och i slutet av mars var nedgången i portföljen som störst men återhämtningen var sedan stark under resten av året.

Under perioden ökade substansvärdet med 15,2 miljoner euro (5,1) och uppgick per 31 december 2020 till 168,0 miljoner euro (152,7).

Nyckeltalen för livförsäkring och koncernens bokförda resultat påverkas av överlåtelsen av livförsäkringsbeståndet och är inte jämförbara med tidigare år

Solvensen för Alandia har under året kraftigt stärkts av det goda resultatet, i och med upptagande av efterställda lån som är medräkningsbara som nivå 2 kapital samt reduceringen av livförsäkringsrisk. Solvenskvoten i Alandia Försäkring Abp var 273 procent (207).

 

 

Rating

Alandias A- rating hos Standard & Poor’s bekräftades den 21december 2020 och är fortsättningsvis på Negative Outlook.

Viktiga händelser

Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia överlät hela försäkringsbeståndet med livförsäkringar till Aktia Livförsäkring Ab 31 maj 2020. I samband med överlåtelsen har Aktia ställt ut efterställda lån på 60 miljoner euro till Alandia. Finansinspektionen och Standard & Poor’s har godkänt de efterställda lånen som nivå 2 kapital för täckning av kapitalkrav. Som en följd av detta återkallade Liv-Alandia sitt tillstånd att verka som försäkringsbolag. Bolagets namn ändrades 11 november 2020 till Alandia Konsolidering Ab och den kvarvarande verksamheten bestod endast i att förvalta bolagets tillgångar.

För att skapa en enklare bolagsstruktur har en fusion mellan Alandia Försäkring Abp och dotterbolaget Alandia Konsolidering Ab verkställts den 31 januari 2021. Vid fusionen övertog Alandia Försäkring Abp samtliga Alandia Konsolidering Ab:s tillgångar, rättigheter och skyldigheter.

Under perioden har innehavet i intresseföretaget Nordisk Marinförsäkring AB sålts.

Samarbetet med Söderberg & Partners för fritidsbåtsförsäkringar i Norge har sagts upp. Från 1 januari 2021 tecknas inte nya fritidsbåtsförsäkringar på den norska marknaden genom Söderberg & Partners.

Koncernen har under 2020 förberett en övergång till IFRS-rapportering år 2021. Koncernen övergår till IFRS-rapportering den 30 juni 2021.

Framtidsutsikter

Premieinkomsten väntas, i enlighet med tillväxtstrategin, fortsättningsvis öka under 2021.

Covid-19 förväntas inte väsentligt inverka på resultatbildningen under 2021.

 

Mariehamn den 15 februari 2021

Alandia Försäkring Abp
Styrelsen

Bilaga: Koncernens resultat och balansräkningar